Africa Tours CSS Sprite
Telefon 6212 5944
Mandag - fredag kl. 10:00 - 14:00

Generelle reisebetingelser for Safari Tours

Avtalen inngås og gjennomføres i overensstemmelse med pakkereiseloven. Betingelsene er utarbeidet i henhold til retningslinjer fra Danmarks Rejsebureau Forening. Safari Tours er en del av Safarigruppen ApS, og vi er registrert hos Rejsegarantifonden Danmark med medlemsnummer 2358.

Påmelding

Bestilling av en reise er en avtale mellom den reisende og Safari Tours. Avtalen gjelder ikke før depositum er innbetalt til Safari Tours. Ved betaling av depositum og etterfølgende restbeløp bekrefter reisedeltakeren å ha akseptert pris og vilkår for reisen som nevnt i programmet.

Betalingsbestemmelser 

Følgende regler er gjeldende, såfremt det ikke er anført andre bestemmelser på deres tilbud.

Depositum skal betales senest 7 dager etter fakturering. Ved bekreftelse betales et depositum på 25 % av reisens pris. På visse reisearrangementer kan beløpet overstige 25% av reisens totale pris. Enkelte reiser kan ha særskilte betalingsvilkår og strengere avbestillingsvilkår. Restbeløpet skal være innbetalt senest 60 dager før avreise. Reisedokumentene vil normalt bli fremsendt slik at dere har dem i hende senest 7 dager før avreise. Dersom fristen for innbetaling av depositum ikke er overholdt vil tilbudet falle bort.

Ved bestilling av reise når det er 70 dager eller mindre til avreise, da må hele reisens pris være registrert innbetalt innenfor 48 timer fra påmelding med mindre annet er skriftlig avtalt med Safari Tours. Ved bestilling av reise når det er 21 dager eller mindre til avreise, da skal hele reisens pris betales med en gang. Om fristen for innbetaling ikke overholdes, bortfaller reisearrangørens leveringsplikt.

Bemerk: Det tilsendes ikke kvittering for mottatte betalinger. Er betalingen ikke registrert i tide, kontakter vi deg.Endring av bestilling

Etter bindende påmelding – innbetaling av depositum – er det ikke lenger mulig å endre i reisen uten ekstra kostnad. Det koster et ekspedisjonsgebyr på kr. 1.000 per person i tillegg til det aktuelle endringsgebyret som flyselskap og andre leverandører tilknyttet reisen tar. Dette gjelder fram til 60 dager før avreise. 


Avbestilling

Følgende regler er gjeldende, såfremt det ikke er anført andre bestemmelser på Deres faktura.

Dager før avreise
60 dager eller mer: Depositum tapt.
59 - 51 dager : 80 % av reisens pris (inkl. depositum).
50 dager eller mindre: Hele reisens pris tapt.

Om forholdene på reisemålet innenfor et tidsrom på 14 dager før avreise er av en slik karakter, at det vil være nærliggende fare for reisedeltakerens liv eller førlighet, dvs. krigshandlinger og naturkatastrofer, refunderes hele reisens pris. Det er på betingelse av at norske myndigheter (Utenriksministeriet) fraråder reise til det pågjeldende området. Det skal understrekes at flyreiser som oftest er forbundet med 100 % annulleringsgebyr.

Ved avbestilling av reisen, kontakt Safari Tours så fort som mulig via info@safaritours.no med en melding om kanselleringen. Oppgi hvem avbestillingen gjelder, fullt navn, dersom ikke alle deltakere skal være med på turen.

Reisens pris

Reisens pris omfatter, med mindre annet er anført, flybilletter t/r inkl. alle skatter og avgifter på reservasjonstidspunktet, et ønsket antall netter i valgt romtype på valgte hotell/lodge samt avgift til lovpliktig reisegarantifond. Avgift til lovpliktig reisegarantifond er kun gjeldende, såfremt reisen oppfyller pakkereiseloven. Måltider er inkludert med mindre annet står anført i beskrivelsen av reisen. Transport mellom lufthavn og innkvarteringssted er inkludert med mindre annet er anført. På de fleste flybillettene på pakkereiser kreves det, at man reiser i minimum 7 netter, og man er utreist natten mellom lørdag og søndag.

På visse reisemål, som for eksempel Zanzibar, pålegges det en lokal infrastrukturskatt. Beløpets størrelse (vanligvis mellom USD 2-5 per person per natt) avhenger blant annet av hotellets standard og fasiliteter. Infrastrukturskatten betales direkte av den reisende til hotellet ved utsjekking og før avreise fra hotellet.

Prisendringer etter at avtalen har blitt inngått

Jfr. pakkereiseloven kan et reisebyrå øke prisen på en reise med inntil 8 %. Dette er basert på endringer i valutakurser, transportkostnader, inkludert drivstoffpriser, avgifter, parkavgifter, skatter eller avgifter for visse tjenester, flyplass-, havne-, landings- eller startavgifter, som er brukt i beregningen av prisen pr. det aktuelle arrangementet eller andre forhold , som et reisebyrå ikke kan/har vært i stand til å ta hensyn til ved bestilling. Dersom prisøkningen er mer enn 8 %, har forbrukeren rett til å heve avtalen og få refundert depositumet for reisen. Videre kan avtalte pakkereisepriser ikke endres mindre enn 30 dager før avtalt tidspunkt for pakkereisestart.

Forsikringer:

Reiseforsikring:
Safari Tours anbefaler på det sterkeste at alle gjester tegner en reiseforsikring på reisen, som dekker sykdomstilfeller og hjemtransport. Det er reisendes plikt å være tilstrekkelig forsikret i alle henseender i forbindelse med reisen. Safari Tours gjør oppmerksom på at det kan være alvorlige økonomiske konsekvenser ved manglende reiseforsikrings-dekning ved utenlandsreiser. For avklaring av tekniske spørsmål og gjeldende forsikringsbetingelser henviser vi til forsikringsselskapet

Konkursforsikring
Det danske Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2010 endret Lov om Pakkerejser. Det er etter denne dato mulig å tegne en konkursforsikring på kr. 20 pr. person ved kjøp av flybillett uten tilknyttet landarrangement, eller ved kjøp av en leiebil uten ytterligere reisearrangementer. Konkursforsikringen sikrer den reisende økonomisk i tilfelle av selskapets konkurs.

Uteblivelse og lignende

Safari Tours kan ikke avkreves kompensasjon for uteblivelse eller ubenyttet ytelse.
Innfinner reisedeltakeren seg ikke på angitt tid og sted for ut- eller hjemreisen, eller kan deltakeren ikke møte opp eller fullføre reisen på grunn av manglende reisedokumenter, har Safari Tours rett til å holde igjen totalkostnaden for reisen. Hvis deltakeren uteblir eller på annen måte unnlater å utnytte de ytelsene som er bestilt, kan det ikke kreves kompensasjon. 


Bemerk: Det tilsendes ikke kvittering for mottatt depositum. Er betaling av depositum ikke registrert i tide, kontakter vi deg.

Overdragelse av reisen

Reisen kan ikke overdrages til en annen person uten kontakt til Safari Tours. Det oppkreves som minimum et endringsgebyr på kr. 1.000 per endring (og gjest) samt det til enhver tid gjeldende annulleringsgebyret ved det involverte flyselskapet, agenten med mer.

 Safari Tours ansvar og plikter

Safari Tours gjennomfører, i linje med dansk Pakkerejselov, reisene i henhold til program og prisliste.
Safari Tours er ansvarsfri for mangler, endringer og avlysninger på grunn av force majeure eller force majeure- lignende hendelser. Det vil si hendelser, som Safari Tours da avtalen ble inngått, ikke har hatt mulighet for å forutse, avbøte eller avverge, (f.eks. avtalebrudd, overenskomststridige streiker m.m.)

Safari Tours er kun agent for de flyselskapene som vi benytter. Ansvaret for mangler, person- og tingsskader er begrenset til det erstatningsansvaret, våre leverandører har i henhold til internasjonal lovgivning og bestemmelser om reise med rutefly (Warszawa Konvensjonen). Safari Tours er ansvarlig for den bekreftede reisen som finnes i ordrebekreftelsen.
Opplever den reisende mangler underveis eller på reisemålet, skal den reisende straks underrette Safari Tours, hotell og transportør, slik at Safari Tours har mulighet for å utbedre mangelen innenfor rimelig tid. Underretter de reisende ikke Safari Tours om eventuelle mangler med en gang, bortfaller eventuelle krav i denne forbindelsen.

Såfremt utbedringen foretas innenfor rimelig tid og uten vesentlig ulempe for den reisende, kan erstatningskrav ikke gjøres gjeldende over for Safari Tours. Meddeles det ikke om eventuelle mangler før etter hjemkomst, mister man retten til å reklamere. Et krav kan kun gjøres gjeldende når den reisende har skriftlig bekreftelse på, at det er gjort oppmerksom på mangler overfor f.eks. Safari Tours, hotell, transportør. En eventuell reklamasjon skal forelegges Safari Tours senest 30 dager etter hjemkomst. Har dette ikke skjedd mistes retten til å reklamere.
Safari Tours er ansvarlig for mangler, med mindre:
• Mangelen skyldes en uvedkommende tredjemann.
• Mangelen skyldes utenfra kommende omstendigheter, som Safari Tours eller medarbeidere ved Safari Tours ikke med passende omhyggelighet kunne ha forutsett ved bestilling.
• Mangelen kan henføres til force majeure eller force majeure-lignende forhold. 
 


Kundens ansvar og plikter

Din deltagelse på reiser med Safari Tours forutsetter at du er kjent med og innforstått med de mottatte opplysninger som du har fått gjennom det rekvirerte brosjyremateriale og prislisten, de mottatte opplysninger i forbindelse med fremsendelse av faktura, herunder praktiske reisetips og reiseplan og våre avreisedokumenter som sendes før avreise.

Pass & Visum

Der intet annet uttrykkelig er angitt, gjelder visumopplysningene på deltakerbeviset kun skandinaviske statsborgere. Visumopplysningene er relatert til den oppgitte reiseruten. Har man planer om å forandre reiseforløpet (under dette også lengden på reisen), kan det gjelde helt andre regler. Man bør være oppmerksom på at formalitetene kan bli endret mellom bestillingstidspunktet og avreisetidspunktet. Visumformalitetene må være i orden innen avreisen og må kunne dokumenteres ved innsjekking. OBS! Vær oppmerksom på at det ofte kreves visum i forbindelse med transitt.

Den reisende har plikt til å sørge for gyldig pass og visum. Vi gjør oppmerksom på, at det er meget viktig, at ditt for- mellom- og etternavn på deltagerbevis og især alle billetter stemmer overens med ditt aktuelle pass. Passet må være gyldig i minst seks måneder etter hjemkomst fra destinasjonen. Feil i navn kan medføre avvisning i lufthavnen. De fleste flyselskapene tillater ikke navneendring etter reservasjon av fly er foretatt. Ved feil opplyste navn har den reisende ikke krav på å kunne delta i flyreisen, samt kan ikke sette krav om å få tilbakebetalt det innbetalte beløpet.

Har den reisende ikke norsk pass, oppfordres den reisende til å rette henvendelse til respektive konsulat/ambassade før avreise, for der å søke opp opplysninger om de innreisebestemmelsene /transittbestemmelsene som gjelder for den enkelte reisen.

Vi gjør oppmerksom på at ekspedisjonstiden for visum varierer fra land til land, og i noen tilfelle kan det være flere måneders ekspedisjonstid. Hvis visumsøknader ekspederes gjennom reisearrangøren må man regne med et ekspedisjonsgebyr. Reisearrangøren påtar seg intet ansvar for kunder som av en eller annen ukjent grunn avvises ved grensen. Noen land stiller krav om at man er i besittelse av passende valuta og gyldig returbillett ved ankomsten.
Barn må ha eget pass. Legg merke til at flere land kan ha særskilte regler for innreise med barn som man ikke har full foreldremyndighet over. Ved slike tilfelle skal man alltid kontakte ambassade/konsulat for nærmere informasjon om hvilke spesifikke innreisekrav som gjelder i det på gjeldende landet.

Reisedokumenter

Ved mottatt dokument/ faktura eller lignende er det den reisendes eget ansvar å kontrollere, at det som er bestilt er i overensstemmelse med ytelsene og betingelsene til Safari Tours. Kunden er forpliktet til å sørge for gyldig pass, nødvendig visum og vaksinasjoner til den aktuelle reisen. Tid for innsjekking fremgår av reiseplanen. For alle reiser er sjekk-inn tiden alltid minimum to timer før avgang. Man er som gjest forpliktet til å ha foretatt sjekk-inn på det senest anførte tidspunktet for dette. Overholdes ikke innsjekking og man eventuelt nektes adgang til flyet er det på den reisendes egen omkostning å nå frem til destinasjonen. Er dette ikke mulig, er reisen – og dens verdi – tapt.

De anførte tidene i billetten og på reiseplanen er alltid lokale tider.

Etter utsendelse av flybilletter og reiseplan eller reisebevis kan det forekomme tidsendringer. Kontroller alltid avgangstidene/- stedene i de fremsendte reisedokumentene. Du bør øyeblikkelig- maksimum 24 timer etter du har mottatt dokumentene – kontakte Safari Tours, såfremt tidene avviker fra den opprinnelige bestillingen/ bekreftelsen, slik at eventuelle feil kan rettes innen avreisedatoen. Da det kan forekomme tidsendringer i flytidene, anbefaler vi at dere kontakter luftfartsselskapet /lufthavnen 72 timer før avreise for å bekrefte avreisetidene og den lokale sjekk-inn tiden på nytt.

Vaksinasjonskrav

Det er kundens ansvar å sørge for vaksinasjoner som er nødvendig for reisens gjennomførelse.

Ordensvilkår

Kunden må rette seg etter de ordensregler som gjelder for alle pakkereisens underleverandører som f.eks. hoteller, flyplasser, transportmidler etc. Kunden må oppføre seg slik at medreisende ikke føler seg forstyrret. I grove eller gjentatte tilfeller kan en upassende oppførsel føre til at kunden blir bortvist fra fortsatt deltagelse i reisen av reisearrangøren eller dennes representanter. I slike tilfeller er kunden selv ansvarlig for hjemtransport og utgifter som følge av dette. Kunden er i tilfelle av bortvisning ikke berettiget til å motta noen form for tilbakebetaling av pakkereisens pris.

Reklamasjon på reisen

Eventuelle klager over mangler ved reisen skal rettes til Safari Tours, reiselederen eller den lokale agenten med henblikk på utbedring på stedet. Har man ikke reklamert på stedet, mistes retten til senere å reklamere. Ble feilen ikke utbedret på reisemålet, skal en klage fremsettes skriftlig til Safari Tours senest 30 dager efter reisens avslutning. Reklamasjonen kan i så fall skje på e-post til info@safaritours.no. Det er også mulig å kontakte vårt nødnummer i Danmark under oppholdet. Telefonnummer er oppgitt i de praktiske tips og råd som sendes den reisende. Nødnummer besvares døgnet rundt.

Programendringer/ kanselleringer

Safari Tours forbeholder seg retten til å foreta nødvendige endringer av transportmidler, tidsplaner og hoteller/overnatting. Endringene vil bli meldt til reisedeltakeren så fort som mulig. Ønsker kunden ikke å delta i reisen etter endringene, vil det innbetalte beløpet bli tilbakebetalt. Ytterligere krav kan ikke gjøres gjeldende. Bemerk at endringer i reisetider og ruter ikke berettiger til noen form for kompensasjon. Den tekniske arrangøren kan med 20 dagers varsel kansellere en planlagt reise. Det innbetalte beløp vil heretter bli tilbakebetalt. Ut over det kan reisedeltakeren ikke gjøre krav om ytterligere erstatning.

Endringer i avgangs- og ankomsttider

Etter at billetten har blitt utstedt kan det en gang iblant skje endringer i avgangs- og ankomsttider. Oppstår det endringer som medfører andet tidspunkt for sjekk-inn, meddeles dette så fort som mulig til gjesten.


Øvrige betingelser

Reisene gjennomføres etter de vedtatte betingelsene for deltakelse i pakkereiser av Danmarks Rejsebureau Forening og Forbrugerrådet. Betingelsene kan utleveres ved forespørsel. Det tas forbehold for trykkfeil og prisendring som følge av endring i innkjøpsforhold.


Tvister

Kan en eventuell reklamasjon ikke løses i minnelighet, kan kunden innbringe klagen til Pakkerejse-ankenævnet, Røjelskær 11, 3. 2840 Holte.


Lovvalg og verneting

Ethvert krav overfor Safari Tours behandles i henhold til dansk rett og prosess språket er dansk. Verneting er Sø- og Handelsretten i Danmark. Alle reisene til Safari Tours er underlagt dansk rett i alle forhold og prosess språket er dansk.


Rejsegarantifonden

Safari Tours er en del av Safarigruppen ApS, og vi er registrert hos Rejsegarantifonden Danmark med medlemsnummer 2358.


Denne nettsiden bruker cookies for å fungere, for å måle trafikk og optimalisere sidens innhold, samt for å målrette markedsføring.
Informasjon
Funksjonalitet
Statistikk
Marketing

Hva er cookies?

En cookie er en fil som browseren plasserer på datamaskinen din. Det gjør det mulig å gjenkjenne datamaskinen din og huske valg du tidligere har gjort på nettsiden. En cookie kan ikke spre datavirus eller andre skadelige programmer. Cookies sletter seg selv etter et visst antall måneder (kan variere), men de fornyes etter hvert besøk. Cookie kan ikke se hvem du er, hva du heter, hvor du bor eller om datamaskinen brukes av en eller flere personer. Hvis du oppgir personlig informasjon til et nettsted, kan imidlertid en cookie brukes til å huske deg til neste gang du besøker nettstedet.

Hjemmeside

ASPSESSIONID# - Slettes når browseren lukkes

Nettstedet bruker denne cookies for å identifisere den besøkende, på tvers av sider, under besøket.

CookieSafe - 6 måneder

Inneholder en sikker kopi av utvalgte tredjeparts cookies slik at de ikke går tapt hvis de fjernes av nettleseren.

Cookie-indstillinger

cookiebar - 1 måned

Brukes til å huske valgene som er gjort under Cookie-innstillinger, samt om betingelser er akseptert.

Zopim Chat

__zlcmid - 1 år

Brukes av Zopim-chatten for å identifisere besøkende på tvers av sider under en chat-session.

zte# - Slettes når browseren lukkes

Lagrer en Zopim Live Chat ID som gjenkjenner en enhet fra besøk til besøk og under en chat-session.

Google Analytics

_ga - 2 år

Denne cookien fra Google brukes til å overvåke trafikken på vår nettside og spore antall besøk for hver besøkende, tidspunktet for det første besøket, tidligere besøk og det nåværende besøket.

_gid - Slettes når browseren lukkes

Denne cookien brukes til å spore hvor lang tid den besøkende bruker på nettsiden.

_gat - 1 dag

Brukes til å redusere antallet forespørsler til Google.

collect - Slettes når browseren lukkes

Brukes til å sende data til Google Analytics om den besøkendes enhet og vær. Sporer besøkende på tvers av enheter og markedsføringskanaler.

Facebook Pixel

_fbp, fr, tr, datr, lu, c_user, fr, xs, p, presence, act, sub, sb - opptil 2 år

Facebook-cookies opprettes når du har vært på Facebook og besøker nettsiden vår. Dette gjør at Facebook kan skreddersy mulige annonser eller innlegg basert på din nettleseratferd. Alle informasjonskapsler unntatt datr (2 år), lu (2 år) utløper etter sessionavslutning. Denne cookie brukes til å målrette annonser på Facebook.

Google Adwords

ads/ga-audiences - Slettes når browseren lukkes

Brukes av Google AdWords for å vise annonser til besøkende som sannsynligvis vil være interessert, basert på den besøkendes nettadferd på tvers av nettsteder.

ads/user-lists/# - Slettes når browseren lukkes

Ukjent.

Google Adsense

_gcl_au - 3 måneder

Brukes av Google Adsense for å eksperimentere med effektiviteten til annonsene deres. Disse finner sted på alle nettsteder som bruker Google Adsense.

Google Doubleclick

test_cookie - Raderas när browsern stängs

Används till att kontrollera om browsern understödjer cookies.

IDE - 2 år

Används till att registrera och rapportera om hemsidoanvändarens handlingar efter att ha sett eller klickat på en av annonsörens annonser. Förmålet är att mäta effekten av en annons samt att målinrikta annonser till användaren.

Microsoft Bing

_uetsid, _uetsid_exp, _uetvid, _uetvid_exp - 1 dag / Vedvarende

A Microsoft Bing Universal Event Tracking cookie for recommendation purposes.

Sleeknote

SNC - 2 år

Används till att tracka anonym data till statistik för övergripande användning av Sleeknote samt individuella events på boxarna.

SNS - Raderas när browsern stängs

Upprättas/uppdateras vid varje besök. Används till att åtskilja registrerade användare av formulär.

_pk_id - 2 år

Upprättas vid varje besök. Används till åtskilja användare till statistik.

_pk_ses - Raderas när browsern stängs

Upprättas vid varje besök. Används under den enkla sessionen till att gruppera sidvisningar till statistik för boxar och visningar.

sn_global_countdown_last_reset_timestamp - Vedvarende

Sets a timestamp for when the visitor entered the website. This is used for analytical purposes on the website.

_sn_a, _sn_m, _sn_n - 1 år

(Ingen info)