Africa Tours CSS Sprite

Reisebetingelser

Påmelding

Bestilling av en reise er en avtale mellom den reisende og Safari Tours. Avtalen gjelder ikke før depositum er innbetalt til Safari Tours. 

Ved betaling av depositum og etterfølgende restbeløp bekrefter reisedeltakeren å ha akseptert pris og vilkår for reisen som nevnt i programmet. Ved bestilling av reise når det er 70 dager eller mindre til avreise, da må hele reisens pris være registrert innbetalt innenfor 48 timer fra påmelding med mindre annet er skriftlig avtalt med Safari Tours. Ved bestilling av reise når det er 21 dager eller mindre til avreise, da skal hele reisens pris betales med en gang.
 

Endring av bestilling

Etter bindende påmelding – innbetaling av depositum – er det ikke lenger mulig å endre i reisen uten ekstra kostnad. Det koster et ekspedisjonsgebyr på kr. 1.000 per person i tillegg til det aktuelle endringsgebyret som flyselskap og andre leverandører tilknyttet reisen tar. 
 

Avbestilling

Ved avbestilling av reisen – uten avbestillingsforsikring – gjelder følgende:
 

Har du tegnet avbestillingsforsikring for reisen, er ovenstående regler gjeldende, og reisende skal selv innhente opplysninger om regler for utbetaling med mer hos eget forsikringsselskap.

Om forholdene på reisemålet innenfor et tidsrom på 14 dager før avreise er av en slik karakter, at det vil være nærliggende fare for reisedeltakerens liv eller førlighet, dvs. krigshandlinger og naturkatastrofer, refunderes hele reisens pris. Det er på betingelse av at norske myndigheter (Utenriksministeriet) fraråder reise til det pågjeldende området. Dette gjelder ikke, i tilfellet av at reisedeltakeren ved inngått avtale var bekjent med forholdene, eller at de var allment kjent.
 

Prisendringer etter aftalen har blitt inngått

Safari Tours forbeholder sig retten til å forhøye den avtalte prisen som følge av endringer i transportomkostninger, blant annet på grunn av drivstoffpriser, skatter, avgifter eller gebyrer for visse tjenesteytelser, lufthavns-, havne-, landings-, eller startavgifter, som er anvendt ved beregningen av prisen for den pågjeldende reisen eller andre forhold, som Safari Tours ikke har hatt mulighet for å ta høyde for. Avtalte pakkereisepriser vil ikke blive endret når det er mindre enn 30 dager til det avtalte tidspunktet for pakkereisens påbegynnelse. Reisen vil som maksimum kunne stige med 10% av reisens pris. Bemerk at Safari Tours per i dag aldri har foretatt endringer på en avtalt pris med avsett i ovenstående bestemmelser.

Valutakurser: Prisendringer etter avtalen har blitt inngått

Hos Safari Tours er en avtale en avtale. Det gjelder også for prisen. Ved prisendring på valuta, endrer prisen på din reise seg ikke. Prisen på din faktura er gjeldende uansett hvordan de forskjellige valutaene utvikler seg.

Reisens pris

Reisens pris omfatter, med mindre annet er anført, flybilletter t/r inkl. alle skatter og avgifter på reservasjonstidspunktet, et ønsket antall netter i valgt romtype på valgte hotell/lodge samt avgift til lovpliktig reisegarantifond. Avgift til lovpliktig reisegarantifond er kun gjeldende, såfremt reisen oppfyller pakkereiseloven. Måltider er inkludert med mindre annet står anført i beskrivelsen av reisen. Transport mellom lufthavn og innkvarteringssted er inkludert med mindre annet er anført. På de fleste flybillettene på pakkereiser kreves det, at man reiser i minimum 7 netter, og man er utreist natten mellom lørdag og søndag.

Konkursforsikring

Det danske Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2010 endret Lov om Pakkerejser. Det er etter denne dato mulig å tegne en konkursforsikring på kr. 20 pr. person ved kjøp av flybillett uten tilknyttet landarrangement, eller ved kjøp av en leiebil uten ytterligere reisearrangementer. Konkursforsikringen sikrer den reisende økonomisk i tilfelle av selskapets konkurs.

Depositum

Etter påmelding innbetales depositum på kr. 8.000 per person, med mindre annet er avtalt. Ved kjøp av flybilletter, som skal utstedes kort tid etter bestilling av reisen, må et depositum på flybillettenes pris samt kr. 8.000 per person innbetales.

Er depositum høyere en den totale verdi av reisen, er det hele reisens verdi som skal innbetales i depositum. Er depositum ikke betalt innen den angitte fristen, bortfaller avtalen.

Bemerk: Det tilsendes ikke kvittering for mottatt depositum. Er betaling av depositum ikke registrert i tide, kontakter vi deg.

Sluttbetaling / Restbeløp

Restbeløpet for reisen skal være innbetalt senest 70 dager før avreisedagen, med mindre annet er anført. Heretter vil billettene og øvrige reisedokumenter bli tilsendt, slik du har dem senest 14 dager før avreise.

Bemerk: Det tilsendes ikke kvittering for mottatt restbeløp. Er betalingen ikke registrert i tide, kontakter vi deg.
 

Uteblivelse og lignende

Safari Tours kan ikke avkreves kompensasjon for uteblivelse eller ubenyttet ytelse.

Innfinner reisedeltakeren seg ikke på angitt tid og sted for ut- eller hjemreisen, eller kan deltakeren ikke møte opp eller fullføre reisen på grunn av manglende reisedokumenter, har Safari Tours rett til å holde igjen totalkostnaden for reisen. Hvis deltakeren uteblir eller på annen måte unnlater å utnytte de ytelsene som er bestilt, kan det ikke kreves kompensasjon. 
 

Overdragelse av reisen

Reisen kan ikke overdrages til en annen person uten kontakt til Safari Tours. Det oppkreves som minimum et endringsgebyr på kr. 1.000 per endring (og gjest) samt det til enhver tid gjeldende annulleringsgebyret ved det involverte flyselskapet, agenten med mer. 

Ansvaret til Safari Tours

Safari Tours gjennomfører, i linje med dansk Pakkerejselov, reisene i henhold til program og prisliste.
Safari Tours er ansvarsfri for mangler, endringer og avlysninger på grunn av force majeure eller force majeure- lignende hendelser. Det vil si hendelser, som Safari Tours da avtalen ble inngått, ikke har hatt mulighet for å forutse, avbøte eller avverge, (f.eks. avtalebrudd, overenskomststridige streiker m.m.)

Safari Tours er kun agent for de flyselskapene som vi benytter. Ansvaret for mangler, person- og tingsskader er begrenset til det erstatningsansvaret, våre leverandører har i henhold til internasjonal lovgivning og bestemmelser om reise med rutefly (Warszawa Konvensjonen). Safari Tours er ansvarlig for den bekreftede reisen som finnes i ordrebekreftelsen.

Opplever den reisende mangler underveis eller på reisemålet, skal den reisende STRAKS underrette Safari Tours, hotell og transportør, slik at Safari Tours har mulighet for å utbedre mangelen innenfor rimelig tid. Underretter de reisende ikke Safari Tours om eventuelle mangler med en gang, BORTFALLER eventuelle krav i denne forbindelsen.

Såfremt utbedringen foretas innenfor rimelig tid og uten vesentlig ulempe for den reisende, kan erstatningskrav ikke gjøres gjeldende over for Safari Tours. Meddeles det ikke om eventuelle mangler før etter hjemkomst, mister man retten til å reklamere. Et krav kan kun gjøres gjeldende når den reisende har skriftlig bekreftelse på, at det er gjort oppmerksom på mangler overfor f.eks. Safari Tours, hotell, transportør. En eventuell reklamasjon skal forelegges Safari Tours senest 30 dager etter hjemkomst. Har dette ikke skjedd mistes retten til å reklamere.
Safari Tours er ansvarlig for mangler, med mindre:

  • Mangelen skyldes en uvedkommende tredjemann.
  • Mangelen skyldes utenfra kommende omstendigheter, som Safari Tours eller medarbeidere ved Safari Tours ikke med passende omhyggelighet kunne ha forutsett ved bestilling.
  • Mangelen kan henføres til force majeure eller force majeure-lignende forhold. 
     
     

Ansvaret til den reisende

Reisedokumenter

Det er gjestens eget ansvar å sørge for gyldig pass og obligatoriske vaksinasjoner.
Navnet på flybilletten skal være identisk med navnet i passet. Det er gjestens eget ansvar, at de ved påmeldingen opplyste for- og etternavn på deltakerne er korrekte og i overensstemmelse med alle for- og etternavn i passet til deltakeren.
Det er veldig viktig at de reisende opplyser navn som det står i passet. Feil i navn kan medføre avvisning i lufthavnen. De fleste flyselskapene tillater ikke navneendring etter reservasjon av fly er foretatt. Ved feil opplyste navn har den reisende ikke krav på å kunne delta i flyreisen, samt kan ikke sette krav om å få tilbakebetalt det innbetalte beløpet.

Ved mottatt dokument/ faktura eller lignende er det den reisendes eget ansvar å kontrollere, at det som er bestilt er i overensstemmelse med ytelsene og betingelsene til Safari Tours. Kunden er forpliktet til å sørge for gyldig pass, nødvendig visum og vaksinasjoner til den aktuelle reisen. Det er også kundens plikt å kontrollere at for- mellom og etternavn på billett, reisepass og øvrige reisedokumenter er korrekt og stemmer overens med det anførte navnet i passet. Feil anført navn kan føre til avvisning ved sjekk-inn til flyet. Safari Tours påtar seg ikke noe ansvar for de konsekvensene feil opplysninger måtte medføre. Sjekk-inn tid fremgår av reiseplanen. Det anbefales at den reisende allerede ved ankomst til en bestemmelseslufthavn undersøker de aktuelle sjekk-inn tidene for hjemreisen/den videre reisen. For alle reiser er sjekk-inn tiden alltid minimum to timer før avgang.
Man er som gjest forpliktet til å ha foretatt sjekk-inn på det senest anførte tidspunktet for dette. Opplysninger omkring tider for avsluttet sjekk-inn fremgår alltid av den fremsendte flybilletten /eller e-ticket mottatt pr. e-post. Overholdes sjekk-inn IKKE og man eventuelt nektes adgang til flyet er det på den reisendes egen omkostning å nå frem til destinasjonen. Er dette ikke mulig, er reisen – og dens verdi – tapt.

De anførte tidene i billetten og på reiseplanen er alltid lokale tider. Etter utsendelse av flybilletter og reiseplan eller reisebevis kan det forekomme tidsendringer. Kontroller alltid avgangstidene/- stedene i de fremsendte reisedokumentene. Du bør øyeblikkelig- maksimum 24 timer etter du har mottatt dokumentene – kontakte Safari Tours, såfremt tidene avviker fra den opprinnelige bestillingen/ bekreftelsen, slik at eventuelle feil kan rettes innen avreisedatoen. Da det kan forekomme tidsendringer i flytidene, anbefaler vi at dere kontakter luftfartsselskapet /lufthavnen 72 timer før avreise for å bekrefte avreisetidene og den lokale sjekk-inn tiden på nytt.

Det påhviler den reisende selv å søke opp informasjon om gjeldende regler for pass, visum og vaksinasjons-bestemmelser. Har den reisende ikke dansk pass, oppfordres den reisende til å rette henvendelse til respektive konsulat/ambassade før avreise, for der å søke opp opplysninger om de innreisebestemmelsene /transittbestemmelsene som gjelder for den enkelte reisen. Den reisende har selv ansvar for å anskaffe det som er nødvendig av pass, visum og vaksinasjoner med mer til reisen. Har deltakerne ikke i sørget for ovenstående i god tid før avreise eller uteblir fra reisen, betraktes dette som en avbestilling. Reisens pris er dermed tapt.

For innreise i de fleste land må alle reisende ha maskinlesbart pass. Alle pass som er utstedt i Norge fra 1. Januar 2004 er av denne typen. De fleste land krever at barn reiser med eget pass. Safari Tours anbefaler derfor at barn alltid reiser med eget pass. For innreise i de fleste land kreves det at passet skal være gyldig i minimum seks måneder etter hjemkomst til Norge. Regler om biometriske pass vil være opplyst på følgende: www.politiet.no. OBS: Det er også viktig at det er blanke sider igjen i passet.
Vi anbefaler å kontakte egen praktiserende lege for informasjon om vaksinasjoner.
 

Reklamasjon på reisen

Eventuelle klager over mangler ved reisen skal rettes til Safari Tours, reiselederen eller den lokale agenten med henblikk på utbedring på stedet. Har man ikke reklamert på stedet, mistes retten til senere å reklamere. Ble feilen ikke utbedret på reisemålet, skal en klage fremsettes skriftlig til Safari Tours senest 30 dager efter reisens avslutning. Om partene ikke kan nå til enighet, kan saken sendes inn til Pakkerejse-Ankenævnet i Danmark, hvis avgjørelse Safari Tours er forpliktet til å følge. Alternativt kan saken anlegges ved en domstol eller ved voldgift i Danmark.
 

Programendringer/ kanselleringer

Safari Tours forbeholder seg retten til å foreta nødvendige endringer av transportmidler, tidsplaner og hoteller/overnatting. Endringene vil bli meldt til reisedeltakeren så fort som mulig.
Ønsker kunden ikke å delta i reisen etter endringene, vil det innbetalte beløpet bli tilbakebetalt. Ytterligere krav kan ikke gjøres gjeldende. Bemerk at endringer i reisetider og ruter ikke berettiger til noen form for kompensasjon. Den tekniske arrangøren kan med 20 dagers varsel kansellere en planlagt reise. Det innbetalte beløp vil heretter bli tilbakebetalt. Ut over det kan reisedeltakeren ikke gjøre krav om ytterligere erstatning.   

Endringer i avgangs- og ankomsttider

Etter at billetten har blitt utstedt kan det en gang iblant skje endringer i avgangs- og ankomsttider. Oppstår det endringer som medfører andet tidspunkt for sjekk-inn, meddeles dette så fort som mulig til gjesten.
 

Øvrige betingelser

Reisene gjennomføres etter de vedtatte betingelsene for deltakelse i pakkereiser av Danmarks Rejsebureau Forening og Forbrugerrådet. Betingelsene kan utleveres ved forespørsel. Det tas forbehold for trykkfeil og prisendring som følge av endring i innkjøpsforhold.
 

Tvister

Kan en eventuell reklamasjon ikke løses i minnelighet, kan kunden innbringe klagen til Pakkerejse-ankenævnet, Røjelskær 11, 3. 2840 Holte.
 

Lovvalg og verneting

Ethvert krav overfor Safari Tours behandles i henhold til dansk rett og prosess språket er dansk. Verneting er Sø- og Handelsretten i Danmark. Alle reisene til Safari Tours er underlagt dansk rett i alle forhold og prosess språket er dansk.
 

Rejsegarantifonden

Safari Tours er en del av Safarigruppen ApS, og vi er registrert hos Rejsegarantifonden Danmark med medlemsnummer 2358.
 
 


Denna hemsida använder sig utav cookies för att fungera, till användning av trafikmätning och optimering av sidans innehålla samt till att målanpassa marknadsföring. Vid att använda vår sida accepterar du användning av cookies till dessa ändamål.
Information
Funktionalitet
Statistik
Marknadsföring

Vad är cookies?

En cookie är en fil, som browsern lägger på din dator. Det gör det möjligt att känna igen din dator, och komma ihåg det val du tidigare har valt på hemsidan. En cookie kan inte sprida datorvirus eller andra skadliga program. Cookies raderas av sig självt efter några månader ( kan variera), men de förnyas efter varje besök. Cookien kan inte se, vem du är, vad du heter, vart du bor eller om datorn används utav en eller flera personer. Om du ger personliga uppgifter till en hemsida, så kan en cookie dock användas till att komma ihåg dig till nästa gång du besöker hemsidan.

Hemsida

ASPSESSIONID# - raderas när browsern stängs

Hemsidan använder denna cookie till att identifiera den besökande, på tvärs av sidor, under besöket.

cookieSafe - 6 månader

Innehåller en säker kopia av utvalda 3. parts cookies, så de inte går förlorade, om de blir raderade av browsern.

Cookie-inställningar

cookiebar - 6 månader

Används till att komma ihåg de val som tas under Cookie-inställningar, samt om villkoren har blivit accepterade.

Zopim Chat

__zlcmid - 1 år

Live chat widget sets the cookies to store the Zopim Live Chat ID used to identify a device across visits.

Google Analytics

_ga - 2 år

Registrerar ett unikt ID, som används till att föra statistik över hur den besökande använder hemsidan.

_gid - raderas när browsern stängs

Denna cookie används till att spåra, hur lång tid den besökande använder på hemsidan.

_gat - 1 dag

Används till att reducera mängden av förfrågningar till Google

collect - raderas när browsern stängs

Används till att skicka data till Google Analytics om den besökandes enhet och rörelse. Spårar den besökande på tvärs av enheter och marknadsföringskanaler.

Facebook Pixel

_fbp, fr, tr, datr, lu, c_user, fr, xs, p, presence, act, sub, sb - op til 2 år

Facebook-cookies upprättas, när du har varit på Facebook och besöker vår hemsida. Detta gör det möjligt för Facebook att tillpassa möjliga annonser eller inlägg baserat på din browserbeteende. Alla cookies förutom datr (2 år), lu (2 år) utlöper efter sessionsavslutning. Denna cookie blir använd till att målinrikta annonser på Facebook.

Google Adwords

ads/ga-audiences - Raderas när browsern stängs

Används av Google AdWords till att visa annonser för besökande, som förmodligen vill vara intresserade, baserat på den besökandes online beteende på tvärs av hemsidor.

ads/user-lists/# - Raderas när browsern stängs

Ukendt.

Google Adsense

_gcl_au - 3 måneder

Benyttes af Google Adsense til at eksperimentere med effektiviteten af deres annoncer. Disse finder sted på alle hjemmesider der benytter Google Adsense.

Google Doubleclick

test_cookie - Raderas när browsern stängs

Används till att kontrollera om browsern understödjer cookies.

IDE - 2 år

Används till att registrera och rapportera om hemsidoanvändarens handlingar efter att ha sett eller klickat på en av annonsörens annonser. Förmålet är att mäta effekten av en annons samt att målinrikta annonser till användaren.

Microsoft Bing

_uetsid, _uetsid_exp, _uetvid, _uetvid_exp - 1 dag / Vedvarende

A Microsoft Bing Universal Event Tracking cookie for recommendation purposes.

Sleeknote

SNC - 2 år

Används till att tracka anonym data till statistik för övergripande användning av Sleeknote samt individuella events på boxarna.

SNS - Raderas när browsern stängs

Upprättas/uppdateras vid varje besök. Används till att åtskilja registrerade användare av formulär.

_pk_id - 2 år

Upprättas vid varje besök. Används till åtskilja användare till statistik.

_pk_ses - Raderas när browsern stängs

Upprättas vid varje besök. Används under den enkla sessionen till att gruppera sidvisningar till statistik för boxar och visningar.

sn_global_countdown_last_reset_timestamp - Vedvarende

Sets a timestamp for when the visitor entered the website. This is used for analytical purposes on the website.

_sn_a, _sn_m, _sn_n - 1 år

(Ingen info)